UM.MAMM.2537
Kinkajou
Kinkajou ; Potos ; Poto
Potos
flavus
40
48
20