UM.MAMM.2541
99
Kinkajou
Kinkajou ; Potos ; Poto
Potos
flavus
63
28
27